Archiv novinek
 

Archiv novinek

Jdi na stránku: [1] ... [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] [11] [12] ... [97]

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce - podzim 2018

2018-06-04 12:40:04 - Mgr. Ivo Kocum

Přihlášku k maturitní zkoušce konané v podzimním zkušebním období roku 2018 musejí všichni žáci, kteří se chtějí přihlásit ke zkoušce v opravném, náhradním či řádném termínu, odevzdat nejpozději do 25. června 2018 řediteli školy, který údaje zapíše do centrálního registru a nejpozději 5. července 2018 předá žákům Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce.
Přihlašování probíhá opět prostřednictvím přihlášky k maturitní zkoušce. Formulář přihlášky žákům poskytnou ředitelé jednotlivých škol.(po 11. červnu 2018).
Při přihlašování k opravné, případně náhradní zkoušce, si nelze změnit předmět oproti přihlášce k řádnému termínu.
Vezměte, prosíme na vědomí, že maturitní zkoušky v podzimním termínu se u nás budou konat dne 11. září 2018.

Jak u nás dopadly maturitní zkoušky v jarním zkušebním termínu?

2018-06-04 12:35:52 - Mgr. Ivo Kocum

Standardně dobře.
Ve třídě osmiletého studia skládalo zkoušku z dospělosti 24 žáků. Ve třídě čtyřleté to bylo 13 žáků. Ostatní je srozumitelné z tabulky: MZ18/Vysledky_MZ_2018.JPG
Všechny didaktické testy a všechny písemné práce zvládli naši studenti bez ztráty květinky, takže bědování kompetentních orgánů nad úrovní maturit se nás netýká.
Zmatené hodnocení v DT z ČJL se , samozřejmě, dotklo i 4 našich žáků, ale známku jim to nezlepšilo.

MŠMT: Ministři Plaga a Vojtěch zmírňují „pamlskovou vyhlášku“

2018-06-04 10:09:35 - Mgr. Ivo Kocum

Ach jo, co bylo kolem toho starostí a administrativy.Tisková zpráva + audio. Stačilo již tehdy dát volnou ruku ředitelům škol a ve spolupráci s rodiči jsme mohli dva roky klidně žit.
Nově začneme žít od nového školního roku.

Poslední třídní schůzky SPG se konají v úterý 5.června 2018 od 17.00 hod.

2018-06-03 20:38:37 - Mgr. Ivo Kocum

následují po odpolední organizační poradě pedagogického sboru. Je to příležitost jak získat informace a eventuálně předejít klasifikačním komplikacím na konci měsíce. Pedagogická rada uzavře hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí tohoto školního roku v úterý 26.6.2018. Členové HV SPG se sejdou od 16.00 hod. v učebně č. 1 v přízemí.
Čekají nás také volby dvou zástupců do školské rady.
Kandidátku uzavíráme v pondělí 4.6.2018. Dopis rodičům a zletilým studentům jsme prostřednictvím webu posílali již 25. dubna 2018. Podrobnosti o celé problematice tématu školská rada raději ještě jednou připomínáme. Najdete je v v dopise, který jsme pro vás připravili.
Žádáme zájemce z řad rodičů a plnoletých studentů, aby se do pondělí 4. 6. 2018 přihlásili se svou kandidaturou na email skolskarada@gcbrod.cz .
Těšíme se na spolupráci.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

2018-05-25 12:47:12 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče a adepti přijímacích zkoušek ve 2. kole přijímacího řízení do studijního oboru 79-41-K/41 našeho gymnázia.
V dokumentu "Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro šk.rok 2018-2019 a stanovená kritéria." se předpokládalo, že je možné v tomto kole přijmout až 8 uchazečů. V průběhu času se měnil jak počet žáků, kteří de do 2. kola hlásili (bylo i více než 10 uchazečů), tak i počet žáků, kteří svůj zápisový lístek odevzdali v prvním kole.(Snížil se o 1).
Ke konečnému zpracování výsledků nakonec zůstalo 9 přihlášených adeptů, kteří svou přihlášku řádně doložili požadovanými dokumenty.
Ředitel školy proto rozhodoval o přijetí/ nepřijetí uchazečů s vědomím, že má k dispozici o 1 místo více, a také této možnosti využil. Předkládáme vám přehledně zpracované ty nejlepší hodnoty z obou termínů prvního kola. Dosadili jsme je do našeho vzorce a vyhlašujeme tyto Výsledky adeptů čtyřletého studia ve 2. kole.
U každého z adeptů je i výrok zda byl adept zkoušky ke studiu přijat.
Blahopřejeme vám, kteří máte ve svém řádku radostnou informaci. Víme, že to všichni přijatí vědí, podle regulí přijímacího řízení by jim od nás žádný doporučený dopis, který by potvrzoval přijetí na naše gymnázium, nemusí přijít.
V tomto případě však děláme výjimku a rozhodnutí posíláme. Lhůta pro podání zápisového lístku přesto začíná běžet od okamžiku zveřejnění údajů!!! (NE od dne doručení doporučeného dopisu!!!)

GDPR a oficiální sazebník úhrad

2018-05-23 22:27:34 - Mgr. Ivo Kocum

Nařízení EU o všeobecné ochraně dat (GDPR) má hodně společného ze zákonem č. 101 ze dne 4. dubna 2000. (o ochraně osobních údajů) a zákonem č.106/1999, což je zákon ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím.
Máte právo si požádat o informace. Za určitých okolností si povinná osoba může účtovat úhradu podle sazebníku

Vážení nově přijatí studenti našeho gymnázia

2018-05-22 15:27:38 - Mgr. Ivo Kocum

Zdá se, že můžeme téměř s jistotou uzavřít první kolo přijímací řízení do nové primy našeho osmiletého gymnázia a totéž lze v brzké budoucnosti (do konce tohoto týdne) očekávat po uzavření 2. kola přijímacího řízení i u studia čtyřletého.
Abychom se s vámi mohli na červnové schůzce setkat a jasně určit jak v dalším studiu budete pokračovat, potřebujeme, abyste si "stáhli", vyplnili a k nám do školy doručili odpovídající dotazník.
"Dotazník pro osmileté studium" "Dotazník pro čtyřleté studium"

Naše otázky jsou především směrovány na výuku cizích jazyků. Potřebujeme vědět jaké jazyky, jak dlouho a podle jaké učebnice jste studovali.
Zveme vás také na úvodní schůzku, která bude ve středu 27.6.2018 v českobrodské sportovní hale od 16.30 hod.
Do dotazníku také nezapomeňte potvrdit, že se zúčastníte na konci srpna adaptačního kurzu se svou novou třídou. PRZK18/adaptacni_kurz_2018.jpg
Těšíme se na setkávání s vámi.
Vyplněný dotazník doručte, prosíme, nejpozději do 1.6.2018.

Školní portál GDPR, je již zaplněn dokumenty

2018-05-22 00:26:26 - Mgr. Ivo Kocum

Nařízení EU o všeobecné ochraně dat, které začne platit ve všech zemích EU od 25.5.2018 platí logicky i pro naše gymnázium.
Na horní příkazové liště našeho webu je odkaz "GDPR". Jeho prostřednictvím si můžete prostudovat a také stáhnout soubory, které pro aplikaci GDPR v našich podmínkách potřebujeme.
Tiskopis "Informovaného souhlasu" přinesou žáci domů, spolu s dalšími doprovodnými dokumenty.

Výsledky v náhradním termínu přijímacího řízení do primy našeho gymnázia a jejich vliv na pořadí

2018-05-18 15:12:16 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče, vážení adepti přijímacího řízení do budoucí primy našeho osmiletého gymnázia.
Ve Čt 17.5.2018 skončila lhůta pro odevzdání zápisových lístků těm žákům, u kterých bylo zapsáno v den vyhlášení výsledků zkoušek (2.5.2018), že jsou přijati.
Většina rodičů nás kontaktovala a zápisový lístek odevzdala prakticky bezprostředně po zkouškách. Někteří nás kontaktovali a oficiálně oznámili, že zápisový lístek jejich dítě u nás neodevzdá.
Díky tomu jsme mohli do Čt 17.5.2018 provést pouhých 5 autoremedur. Proto se mohlo pole přijatých posunout.
5 rodin se neozvalo vůbec a my jsme museli čekat až marně uplyne lhůta pro odevdání jejich ZL.
Museli jsme ponechat dvě místa v rezervě pro dva žáky, kteří měli právo konat přijímací zkoušku a nebo její část v náhradním termínu (Pátek 11.5.2018)
Dnes CERMAT uvolnil výsledky těchto dvou adeptů a my konstatujeme, že jsme propočítali jich získané hodnoty podle stejných kritérií jako všechny ostatní hodnocené v řádném termínu.
Na základě tohoto propočtu konstatujeme, že jeden/jedna z nich by se v řádném termínu umístil(a) na 8. místě se ziskem 7254,318 bodu a druhý(á) na místě 26. se ziskem 5931,869 v celkovém pořadí.
Na základě tohoto zjištění sdělujeme, že byli oba účastníci přijímacích zkoušek v náhradním termínu přijati ke studiu a obdrží od ŘŠ správní rozhodnutí s tímto sdělením.
V řádném termínu stačilo pro přijetí dosáhnout 5796,132 bodů.
Tím se zcela vyjasnila situace a ŘŠ konstatuje, že formou autoremedury přijímá ještě žáky, kteří skončili v původním vyhlášení výsledků z 2.5.2018 na místech 36, 37, 38, 39 a 40.
Nová prima tak bude mít celkem 32 žáků.
V pravomoci ŘŠ je rozhodnout, že původní deklarovaný počet žáků primy (30) navýší o další dva žáky.
Autoremedurou jsou tak přijati další dva žáci v řádnému pořadí podle výsledku přijímací zkoušky.

Blíží se datum 25.5.2018 a GDPR se oficiálně dotkne i našeho gymnázia

2018-05-16 22:38:25 - Mgr. Ivo Kocum

Konstatujeme, že se problematikou GDPR již dlouhou dobu oficiálně zabýváme. Vše, co nám toto všeobecné nařízení EU k ochraně dat nařizuje, beze zbytku do určeného data splníme.
Na horní liště přibývá odkaz GDPR, který vás přepojí do připravovaného školního portálu GDPR, kde v nejbližších dnech zveřejníme povinné informace.
Osoba pověřence pro ochranu osobních údajů - tzv.DPO (Data Protection Officer) je již určena a pod zmíněným odkazem již najdete první informace.

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení do studijního oboru 79-41-K/41

2018-05-14 14:50:23 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení zájemci o studium na našem čtyřletém gymnáziu. Vyhlašujeme druhé kolo přijímacího řízení a v oficiálním dokumentu stanovujeme také všechny nezbytné náležitosti.
"Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro šk.rok 2018-2019 a stanovená kritéria."
Dobře si text prostudujte. Máme 8 volných míst. Přihlášky + další předepsané dokumenty doručte, prosíme, tak, aby i s využitím doručovacích služeb byly nejpozději do pátku 25.5.2018 14.00 hod. doručeny řediteli Gymnázia Český Brod.
"Předvyplněná přihláška ke studiu".

Informace k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do čtyřletého typu studia

2018-05-10 16:13:50 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení zájemci o 2. kolo přijímacího řízení do čtyřletého studia na naše gymnázium.
Dostáváme velké množství dotazů zda bude na našem gymnáziu vyhlášeno tzv. druhé kolo přijímacího řízení.
Odpověď zní ANO, 2. kolo bude vyhlášeno a v tuto chvíli odhadujeme, že by to mohlo být pro 6 volných míst po uchazečích, kteří neodevzdají u nás svůj zápisový lístek.
Pokud máte skutečně zájem do druhého kola přijímacího řízení svou přihlášku uplatnit, pak si, prosíme,
1) připravte řádně vyplněnou a potvrzenou přihlášku ke studiu (je to skoro stejné jako v 1. kole, jenom vyplňujete jedinou školu)
2) Připravte si také tiskopis s názvem "VÝPIS VÝSLEDKŮ DIDAKTICKÝCH TESTŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU". Tento tiskopis vám mohla poskytnout každá ze škol, na které jste psali testy v prvním kole. Pokud ještě tento tiskopis nemáte, pak, prosíme oslovte ředitelství kterékoli ze škol, kde jste psali testy. Jistě vám rádi vyhoví.
Oba výše zmíněné dokumenty pak u nás uplatníte při přihlášení do druhého kola přijímacího řízení.
Druhé kolo vyhlásíme nejpozději v pondělí 14.5.2018 odpoledne.
Na našem webu se objeví oficiální soubor s názvem "Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro šk.rok 2018-2019 a stanovená kritéria."
Teprve pak můžeme začít přijímat vaše přihlášky a doplňující dokumenty (viz ad 1) a ad 2)).

Připomínka pro rodiče, kteří chtějí podat odvolání proti nepřijetí ke studiu u nás.

2018-05-09 11:22:17 - Mgr. Ivo Kocum

V přijímací řízení se striktně uplatňuje správní rozhodování podle zákona č. 500/2004 Sb.(tzv. Správní řád)a Vyhl. č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
Pokud tedy chcete podat odvolání proti nepřijetí ke studiu u nás, pak je nutné, aby se na tento dokument spolupodepsalo i Vaše dítě.
Vysvětlení:
Tam, kde se rozhoduje ve správním řízení o právech a povinnostech účastníků řízení, kteří jsou zastoupeni v jednání zákonným zástupcem, je třeba, aby účastník řízení, který je již dostatečně rozumově vyspělý k tomu aby rozpoznal závažnost jednání, projevil s tímto jednáním svůj souhlas.

Zápis z jednání studentského parlamentu, který se konal ve Čt 3.5.2018,

2018-05-04 14:28:17 - Mgr. Ivo Kocum

je již na svém místě, na příslušné podstránce.Zápis z 9. jednání Studentského parlamentu 3.5.2018
Přejeme vám příjemné čtení o chodu a životě školy.

Jsme šikovní a správní rozhodnutí z přijímacích zkoušek rozešleme již v pátek 4.5.2018

2018-05-03 15:56:59 - Mgr. Ivo Kocum

Berte, prosíme, titulek s trochou nadsázky.
Podařilo se při zpracování veškeré administrativy přijímacího řízení situaci zvládnout v předstihu. Doporučené dopisy k vám tak přijdou dříve a dříve můžete případně začít psát odvolání.

Jdi na stránku: [1] ... [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] [11] [12] ... [97]
 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz